Jednostka obecnie nie prowadzi żadnego postępowania o zamówieniach publicznych.